Semalt hünärmeni: SEO ýerdäki faktorlar açar sözlerden has möhümdir

SEO optimizasiýasy saýlanan açar sözlere we web sahypalarynyň olary ýerdäki we daşarky optimizasiýa üçin nädip birleşdirýändigine baglydyr. Açar sözleri ulanmak SEO prosesiniň möhüm bölegi. Strategiýanyň esasy nokady hökmünde ulanylsa, käwagt marketologyň garşysyna işläp biler. Açar sözleriň aşa köp ulanylmagy jezalandyrylmagyna sebäp bolup biler ýa-da üstünde işleýän adamy beýleki möhüm strategiki elementlerden daşlaşdyryp biler. Satyjylar has möhüm ýerdäki optimizasiýa faktorlaryna ünsi jemlemelidirler.

Semalt ” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Frank Abagnale, ýerdäki optimizasiýanyň haýsy taraplarynyň iň möhümdigini düşündirýär.

Mazmuny ýerleşdirmek açar söz ýygylygyndan has möhümdir

Her sahypadaky açar sözleriň ýerleşişi, näçe gezek peýda bolanyndan has möhümdir. Mysal üçin, sözbaşy aşaky sözbaşydan ýa-da uzyn maglumatyň orta mazmunyndan has gymmatlydyr. Tekstdäki açar sözleri doldurmak, sahypanyň gurluşynda tapylan hilini, paýlaşylýan we gymmatly mazmuny üýtgedip biler.

Semantiki gözleg we ýerdäki derňew

Google gözleg soraglary bilen ýeke-ýekeden deňeşdirmek üçin açar söz düzümlerini blok hökmünde ulanmakdan ýüz öwürdi. Muňa derek, Google-yň gözleg botlary sahypanyň maksadyny kesgitlemek üçin uzyn sözlemlerde has giňişleýin soraglar berýär. Diliň semantik ulanylyşyny göz öňünde tutýar we semantik gözleg diýlip atlandyrylýan degişli talaplar bilen jübütleýär. Semantiki gözlegiň peýdasy, işiň mazmunyna laýyk gelýänçä haýsy açar söz düzümini ulanmagynyň ähmiýeti ýok. Telekeçiler indi öz işi we markasy üçin manyly zatlara ünsi jemläp bilerler.

Saýt we gurluş nawigasiýasy

Saýtlar, ulanyjylara nädip aýlanmalydygyna düşünmekleri üçin aňsat girişi hödürlemeli. Google muny saýtlaryň aňsatlyk bilen gezip boljakdygyny üpjün etmek arkaly ýerine ýetirýär. Arassa we tertipli web sahypasy, birnäçe aşaky menýusy öz içine alýan anyk we gysga nawigasiýa stili bilen, interfeýsiň hemme ýerinde paýlanan baglanyşyklar bilen bir sahypadan has köp girdeji gazanýar. Sahypa kartalary we Aragatnaşyk, About we Hyzmat sahypalary ýaly adaty garaşma opsiýalary ajaýyp çeşmelerdir. Sahypanyň mazmuny berk we içgin gurluşyň bolmagy möhüm däl.

Saýtyň tizligi we howpsuzlygy

Bäsleşigiň ýokarlanmagy we enjamyň köp elýeterliligi tizlige, reýting faktoryna, has köp çekilmegine sebäp boldy. Arassa keş keş ulgamyny ornaşdyrmak, şekil ululyklaryny azaltmak we gereksiz bidüzgünçiliklerden dynmak web sahypasynyň tizligini ýokarlandyrmagyň ýollarydyr. Saýtyň howpsuzlygy hem möhümdir we SSL şifrlenen web sahypalary (https bilen görkezilýär) öz reýtinginde ýokarlanýar. Wagtyň geçmegi bilen saýt howpsuzlygynyň gymmaty ýokarlanar diýlip garaşylýar.

Jübi optimizasiýasy indi zerur

Ykjam dostlukly saýtlar, ýoklar bilen deňeşdirilende reýting derejesini ýokarlandyrýar. Google, saýtyň dostlugynyň nädip kesgitlenýändigini görkezýän täzelenme çykardy. Google çäklere laýyk gelmeýän islendik sahypany jezalandyrýar. Sahypa eýýäm ykjamlaşdyrylan hem bolsa, Google-yň hereketi, ulanyjylaryň tejribesini ýokarlandyrmak we açar sözler ýaly ähmiýetsiz zatlara has az garamak üçin uzak möhletleýin gözýetimidir.

Açar sözler mazmuny tapmaga ýa-da bäsdeşlik mümkinçiliklerini hödürlemäge näçe kömek etse, subutnamalar açar sözleriň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen strategiýalary ulanmagyň işiň möhüm bölegi däldigini görkezýär. Sahypadaky elementler ulanyjy tejribesini ýokarlandyrýar, web sahypalarynyň hilini ýokarlandyrýar we jeza çärelerinden gaça durmaga kömek edýär. “ Semalt Digital Services ” -iň müşderileri tarapyndan subut edilişi ýaly, ýerdäki optimizasiýa faktorlary t web sahypasynyň abraýyna-da täsir edýär.

mass gmail